Katastr nemovitostí

Vlastnické právo

Katastr nemovitostí slouží k ochraně vlastnického práva k nemovitosti. Celá myšlenka je jednoduchá: vlastnictví se mezi prodávajícím a kupujícím převádí právě rozhodnutím katastrálního úřadu o vkladu práva do katastru na základě žádosti o vklad. Nemůže se Vám stát, že by vám někdo prodal dům bez Vašeho vědomí. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí musí být na předepsaném formuláři. Jeho podobu naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (zkratka ČUZK) v sekci Formuláře.

Jaké jsou potřebné dokumenty pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí?

Sepsáním kupní smlouvy (kupní smlouva zdarma ke stažení) mezi prodávajícím a kupujícím celý převod teprve začíná. Před podpisem kupní smlouvy nezapomeňte znovu zkontrolovat Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště) a identifikaci převáděných nemovitostí. Následuje podpis kupní smlouvy, kdy pro potřeby katastrálního úřadu musí být podpisy obou smluvních stran na kupní smlouvě úředně ověřeny.

Pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je je nově potřeba pouze jeden stejnopis kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Tím je kupní smlouva připravena pro katastr a je třeba se soustředit na obstarání následujících příloh:

  • Návrh na vklad do katastru. Doporučujeme mít sebou minimálně 3 návrhy na vklad, jeden si ponechá katastrální úřad, jeden kupující a jeden prodávající,
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku, je-li jednou ze smluvních stran právnická osoba, a pokud je vznik této osoby podmíněn zápisem do takového rejstříku (stáří výpisu není určeno, měl by však obsahovat údaje platné ke dni podání do katastru, výpis může být nahrazen jeho úředně ověřenou kopií),
  • listina prokazující oprávnění vlastníka (prodávajícího) nakládat s předmětem právního úkonu (nemovitostí), jejíž právní účinky nastaly před 1. 1. 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
  • úředně ověřený překlad, nebyla-li smlouva sepsána v českém jazyce.

Kam dané dokumenty donést?

Kupních smlouvu včetně příloh je nutné odnést na příslušný katastrální úřad a to dle umístění převáděné nemovitosti.

Kolik mě to bude stát?

Vklad není plně hrazen z daní, je vyžadován kolek 1000 Kč (kompletní ceník služeb katastrálního úřadu), který pořídíte na katastru nemovitostí. Kolek lze zakoupit i na poště.

Jak dlouho vklad vlastnického práva trvá?

Čekání na vklad vlastnického práva je různě dlouhé. V Praze to mohou být i dva měsíce, na jiných katastrálních úřadech, které nejsou tak vytížené, to může být dříve. V drtivé většině regionů je dodržována lhůta určená správním řádem, tedy třicet dnů, v odůvodněných, složitých případech pak šedesát dnů.

Rozhodnutí o vkladu

Druhý den po podání kupní smlouvy vč. příloh na příslušný katastrální úřad vyrozumí katastrální úřad vlastníka nemovitosti o podání vkladu na převod vlastnického práva. Vlastník nemovitosti má 20denní lhůtu k tomu, aby katastrální úřad případně informoval, že se jedná o podvodné jednání. Tato pojistka má sloužit k ochraně majitelů proti podvodným převodům jejich nemovitostí. Následně katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu, pokud jsou splněny zákonné podmínky. Katastrální úřad posléze zašle účastníkům řízení (prodávajícímu a kupujícímu) vyrozumění o provedení vkladu.

Pokud zákonné podmínky nejsou splněny, úřad rozhodne o zamítnutí vkladu. V takovém případě přinášíme rady, jaký další postup zvolit.

Pro bezpečnost celé realitní transakce doporučujeme advokátní úschovu peněz. Vyloučíte tím riziko, že narazíte na podvodníka a své peníze již nikdy neuvidíte.

Zápis záznamem

Kromě obvyklého sepsání smlouvy můžete nabýt vlastnictví dalšími způsoby: ze zákona, rozhodnutím úřadu, prodejem na dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním. Typickým příkladem je dědictví (rozhodnutí soudu). Zde je vlastnictví reálně převedeno již vznikem výše uvedených událostí. Do katastru je pak proveden pasivní záznam práva.

Předkupní právo, věcné břemeno a zástavní právo

Předmětem ochrany v katastru není pouze vlastnické právo, ale také právo předkupní, věcné břemeno a zástavní právo. Všechna tato věcná práva podléhají zápisu a platí pro ně stejné podmínky jako pro vlastnictví. To znamená, že vznikají a mění se až vložením do katastru.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Prostřednictvím této služby lze zjistit relevantní informace o nemovitosti, tzn. kdo je majitelem, zda je na nemovitosti zástavní či předkupní právo, věcné břemeno nebo exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Pro detailnější informace je třeba si pořídit výpis z listu vlastnictví.

V rámci Nahlížení do katastru můžete také sledovat průběh řízení, kde jsou přístupné informace o průběhu vyřizování podání.

Uložte si tento text v PDF: Uložit
Ceník služeb KN
Vklad práva 1000 Kč jeden převod
Záznam práva zdarma
Ohlášení změny zdarma
Výpis z listu vlastnictví 100 Kč jedno uspořádání vlastnictví
Kopie katastrální mapy 50 Kč stránka A4
Výpis jiných textových a mapových služeb 50 Kč stránka A4
Ověřená kopie listiny z archivní sbírky listin 50 Kč stránka A4
Nahlížení do katastru a průběh řízení zdarma
Dálkový přístup do katastru 50 Kč stránka A4

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Ve většině případů pokud Katastr nemovitostí narazí na nějaké nesrovnalosti (chyba v rodném čísle, nesprávně uvedené trvalé bydliště, nesprávně označen předmět převodu apod.) vyrozumí obě smluvní strany – zašle doporučený dopis, v němž upozorní na chybu a navrhne postup, jak má být chyba odstraněna. V případě nejasností lze pracovníka Katastrálního úřadu, který má vklad na starosti, kontaktovat telefonicky a vše potřebné s ním probrat.

Pokud je ovšem problém složitější, doporučujeme se obrátit na naše právní služby.