Katastr nemovitostí:

Soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem podle katastrálního zákona. Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo náčrty. Katastr nemovitostí je upraven zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí ČR, tzv. katastrální zákon.