Ručitel

Ten, kdo poskytuje ručení (bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník)