Společné jmění manželů (SJM)

SJM je jedním z právních institutů, který je spojený s manželstvím muže a ženy (nevzniká tedy mezi registrovanými partnery ani druhem a družkou) a se kterým se dá smluvně nakládat. Jak už bylo výše uvedeno – jedná se o majetek a závazky manželů vzniklé za trvání manželství s výjimkou majetku získaného dědictvím, darem, z restitucí, věci osobní povahy, náhrada nemajetkové újmy, náhrada poškození výhradního majetku jednoho z manželů nebo majetek nabytý jedním z manželů v součinnosti se smluvním ujednáním sepsaným mezi manželi, který upravuje práva k majetku nabytého za trvání manželství a tento majetek je považován za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. Společné jmění manželů je upraveno občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.