Zásada materiální publicity

Zásadou materiální publicity je chráněna dobrá víra v pravdivost a úplnost zápisů právních vztahů v katastru. § 980 odst. 2 nového Občanského zákoníku: „Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem“.